Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Stitch Fiddle en haar gebruikers. Het platform wordt door Stitch Fiddle als Software as a Service (SaaS) -oplossing geleverd.


Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Account: de persoonlijke sectie gecreëerd door de Gebruiker wanneer hij/zij zich aanmeldt voor de Dienst, welke sectie door hem/haar wordt beheerd en waarop hij/zij zijn/haar (persoons)gegevens heeft ingevoerd.
 2. Bijlage: iedere bijlage die onderdeel is van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.
 3. Stitch Fiddle: Stitch Fiddle, gevestigd te Ede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64683923.
 4. Klant: een natuurlijke persoon die de Overeenkomst aangaat en gebruik maakt van de Dienst.
 5. Dienst: een online patronen community, aangeboden door Stitch Fiddle;
 6. Gebruiker: de natuurlijke persoon die als Klant en/of onder verantwoordelijkheid van de Klant gebruik maakt van de Dienst.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Stitch Fiddle en de Klant waarbij Stitch Fiddle de Klant in staat stelt gebruik te maken van de Dienst.
 8. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden, inclusief alle huidige en toekomstige Bijlagen.
 9. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
 10. Persoonsgegevens: alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een natuurlijk persoon.
 11. Platform: de besloten ruimte op de Dienst die aan de Klant door Stitch Fiddle beschikbaar wordt gesteld na registratie en die na het invoeren van de Inloggegevens toegankelijk is.
 12. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en hiermee verwante rechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen en rechten op knowhow.
 13. Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Klant toegang krijgt tot het Platform.
 14. Website: www.stitchfiddle.com en alle overeenkomstige top-level domeinen en onderliggende web pagina's.

Artikel 2. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst met Klant komt tot stand op het moment dat de Klant akkoord gaat met de Overeenkomst en/of gebruik maakt van de Dienst door een Account aan te maken. Akkoord met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden kan schriftelijk en elektronisch plaatsvinden.
 2. Zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Stitch Fiddle starten met het leveren van de Dienst.
 3. De Dienst is door Klant volledig op eigen verantwoordelijkheid en zonder hulp van Stitch Fiddle te gebruiken en te configureren.
 4. De Dienst is te raadplegen via de meest gangbare en actuele browserversies.

Artikel 3. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde termijn en verloopt automatisch op de datum aangegeven in de Overeenkomst.
 2. De Overeenkomst kan door een Partij, zonder opgave van redenen en motivering worden opgezegd.
 3. Elk van de Partijen is bevoegd de Overeenkomst per onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomt op te zeggen indien de andere Partij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend;
  3. niet langer in staat kan worden geacht de verplichtingen uit of krachtens de Overeenkomst na te kunnen komen;
  4. langer dan 90 dagen in een overmachtssituatie (zoals beschreven in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden) verkeerd.
 4. Stitch Fiddle zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding.

Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

 1. Om de Dienst te gebruiken dient Gebruiker een Account aan te maken. Gebruiker is gehouden alle informatie met betrekking tot het Account naar waarheid in te vullen. Stitch Fiddle behoudt zich het recht voor de geldigheid van de ingevoerde informatie te controleren, maar is hier niet toe verplicht. De Inloggegevens voor het Account worden door Gebruiker zelf aangemaakt.
 2. Gebruiker accepteert dat Stitch Fiddle op geen enkele wijze betrokken is bij de informatie en activiteiten die Gebruikers via de Dienst toegankelijk maken respectievelijk verrichten. Eventuele geschillen tussen Gebruikers onderling of met derden, dienen de betreffende partijen zelf op te lossen. Stitch Fiddle is daar geen partij bij.
 3. Klant is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die vanuit de Accounts van Gebruikers plaatsvinden.
 4. De Klant aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Klant die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik ("as is basis"). Stitch Fiddle garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn, noch dat de Dienst foutloos en/of volledig wordt geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- en/of telefonieverbinding of fouten/gebreken.
 5. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij invoert in de Dienst. Stitch Fiddle is niet verantwoordelijk voor de informatie die via de Dienst worden verwerkt. Mocht er informatie door de Klant via de Dienst worden ingevoerd die onjuist en/of onrechtmatig is, dan draagt de Klant daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid voor. Stitch Fiddle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst uitgewisselde informatie dan wel gevoerde communicatie. Klant vrijwaart Stitch Fiddle en haar toeleveranciers voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de Klant met behulp van de Dienst gevoerde communicatie dan wel verstrekte informatie onrechtmatig zijn, dan wel dat er onrechtmatige informatie via de Dienst wordt weergegeven.
 6. Door gebruik te maken van de Dienst garandeert Gebruiker dat:
  1. hij/zij de Dienst niet gebruikt op een manier die in strijd is met de rechten van derden, de wet en/of deze Algemene Voorwaarden;
  2. hij/zij zich zal opstellen en gedragen met een mate van zorgvuldigheid ten aanzien van de Dienst die van Gebruiker mag worden verwacht;
  3. hij/zij geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software zal gebruiken, die schade toebrengen aan de Dienst, de Dienst ontoegankelijk kunnen maken of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen;
  4. hij/zij geen handelingen zal verrichten die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de Dienst en/of de functionaliteit van de Dienst belemmeren;
  5. hij/zij geen applicaties zal gebruiken die de Dienst monitoren, manipuleren en/of (delen van) de Dienst kopiëren;
  6. hij/zij zich niet schuldig maakt aan spam en/of het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van de Dienst of anderszins met gebruikers, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het karakter van de Dienst of mogelijke interesse van een derde;
  7. hij/zij zich niet schuldig maakt aan een andere vorm van ongevraagde communicatie;
  8. de gegevens die Gebruiker ter beschikking stelt:
   1. geen negatieve effecten kunnen hebben op de eer en goede naam van Stitch Fiddle, aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar bestuurders;
   2. niet racistisch, pornografisch of erotisch van aard is;
   3. niet in strijd zijn met enige wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden;
   4. geen inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten en privacyrechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of Stitch Fiddle;
 7. Indien naar het oordeel van Stitch Fiddle door de Klant een gevaar ontstaat voor de bedrijfsvoering, het imago en de reputatie van Stitch Fiddle en/of het functioneren van de server(s) of het netwerk van Stitch Fiddle of derden, in het bijzonder door het overmatig opvragen of verzenden van gegevens waardoor performance problemen ontstaan, is Stitch Fiddle gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 8. Indien de Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de gebruiksvoorwaarden uit dit artikel, heeft Stitch Fiddle het recht om de Klant de toegang tot de Dienst te ontzeggen.
 9. De Klant stemt er mee in dat gebruikers e-mails en andere elektronische berichten ontvangen van Stitch Fiddle betreffende de Dienst.
 10. Stitch Fiddle mag ervan uitgaan dat alle handelingen die via het Account van Gebruiker plaatsvinden door de Gebruiker en/of een ander persoon die onder verantwoordelijkheid werkzaam is van de Klant geschieden.
 11. De Klant dient schadelijke informatie te melden en mag nimmer direct of indirect bijdragen aan schadelijke informatie.
 12. De Gebruiker aanvaardt dat het gebruik en eventueel misbruik van zijn Inloggegevens voor zijn/haar eigen rekening en risico is. De Gebruiker wordt aangeraden zijn Inloggegevens zo goed mogelijk geheim te houden. Indien hij/zij zijn/haar Inloggegevens afgeeft aan derden, staat hij/zij geheel zelf in voor eventuele gevolgen daarvan.
 13. Mocht Stitch Fiddle om wat voor reden dan ook schade lijden ten gevolge van het door de Klant aan derden verstrekken van zijn Inloggegevens, dan is de Klant daarvoor ten volle aansprakelijk. De Klant dient Stitch Fiddle op de hoogte te stellen indien de Klant weet of een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Stitch Fiddle heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
 14. Indien de Klant een of meerdere voorwaarden uit deze Overeenkomst niet nakomt, heeft Stitch Fiddle het recht de Dienst te blokkeren en/of de Overeenkomst op te schorten. De betalingsverplichting van de Klant komt niet te vervallen.

Artikel 5. Prijzen en betaling

 1. De vergoeding van de door Stitch Fiddle te leveren Dienst staat beschreven op de Website en/of in de Overeenkomst.
 2. Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 3. Alle prijzen op de Website, brochures en ander materiaal van Stitch Fiddle zijn onder voorbehoud van kennelijke type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van kennelijke type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 4. Stitch Fiddle behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden, bekendgemaakt op de Website, in een nieuwsbrief en/of een persoonlijke e-mail van Stitch Fiddle. De Klant, dat zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.
 5. De Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door Stitch Fiddle.
 6. De Klant is vergoedingen, die voortvloeien uit deze Overeenkomst, te allen tijde binnen 14 dagen na factuurdatum verschuldigd.
 7. Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien kan Stitch Fiddle voor de resterende contractstermijn een zekerheid rondom betaling van de Klant te eisen en is Stitch Fiddle gerechtigd de Dienst, op te schorten.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur van de Dienst, waaronder de Website, berusten uitsluitend bij Stitch Fiddle of diens licentiegevers. De Klant verkrijgt gedurende de looptijd van de Overeenkomst uitsluitend een gebruiksrecht dat niet-exclusief en niet-overdraagbaar is, en voorts enkel de bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk aan de Klant worden toegekend.
 2. Alle informatie die door of namens Klant wordt ingevoerd in de Dienst blijft eigendom van Klant. Stitch Fiddle krijgt gedurende de looptijd van de Overeenkomst een gebruiksrecht op deze informatie om de Overeenkomst uit te voeren en het gebruik van de Dienst mogelijk te maken. Stitch Fiddle zal zich onthouden van inzage per Klant, tenzij Klant daar specifiek om vraagt.
 3. Het is de Klant niet toegestaan de Dienst door te verkopen of op andere wijze zelf als leverancier van de Dienst op te treden.
 4. Het is Stitch Fiddle dan wel diens toeleveranciers toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien Stitch Fiddle door middel van technische bescherming de programmatuur van Stitch Fiddle heeft beveiligd, is het Klant verboden deze beveiliging te verwijderen of omzeilen.
 5. Indien Klant de Dienst aanpast met eigen tekens en/of teksten waar Intellectuele Eigendomsrechten van de Klant op rusten, zal Stitch Fiddle deze slechts gebruiken voor het beoogde doel.

Artikel 7. Updates en onderhoud

 1. Stitch Fiddle of diens toeleveranciers hebben het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen.
 2. Stitch Fiddle behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en servers van Stitch Fiddle.
 3. Deze buitengebruikstelling tracht Stitch Fiddle zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor de Klant op zal treden.
 4. Stitch Fiddle zal wegens bedoelde buitengebruikstelling nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade geleden door de Klant.

Artikel 8. Help Centrum

 1. Aan de Klant wordt op de website informatie verstrekt ten aanzien van het gebruik van de Dienst.

Artikel 9. Overmacht

 1. Stitch Fiddle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien een omstandigheid waar Stitch Fiddle geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.
 2. In geval van dergelijke overmacht - waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, een (d)dos aanval, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie Stitch Fiddle in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is - kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 3. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan dertig (30) dagen belet, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat. De Klant is in het voorgenoemde geval gerechtigd tot terugbetaling van zijn bijdrage over de periode dat de Overeenkomst na beëindiging niet meer wordt uitgevoerd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Stitch Fiddle voor directe schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Stitch Fiddle van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Stitch Fiddle, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Klant in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis heeft betaald met een maximum van €1.000 (exclusief btw) per jaar.
 2. Aansprakelijkheid van Stitch Fiddle voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Stitch Fiddle uitkeert.
 4. De Klant vrijwaart Stitch Fiddle voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
 5. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Stitch Fiddle.
 6. In geval van overmacht, zoals beschreven in artikel 10, is Stitch Fiddle nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.
 7. Iedere vordering tot schadevergoeding door Klant tegen Stitch Fiddle die niet gespecificeerd, expliciet en schriftelijk is gemeld, vervalt door het enkele verloop van dertig (30) dagen na het ontstaan van de vordering.

Artikel 11. Wijziging van deze voorwaarden

 1. Stitch Fiddle behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Stitch Fiddle en per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien de Klant een wijziging in deze voorwaarden welke niet van ondergeschikt belang is, niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 12. Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Stitch Fiddle is gerechtigd de Overeenkomst, zonder instemming van de Klant, over te dragen aan een derde partij. Klant zal wel tijdig geïnformeerd worden.
 3. De door Stitch Fiddle ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 4. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.
 5. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Voor de ongeldige bepaling komt een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk tot hetzelfde strekt als de oude bepaling.

Ontwerp jouw eerste eigen patroon

Begin nu met het ontwerpen van jouw eerste eigen patroon!

Nu beginnen